Cách để sử dụng Instagram

Instagram là một ứng dụng mạng xã hội phổ biến cho phép bạn đăng tải, chỉnh sửa và viết tiêu đề cho chính hình ảnh của bạn. Hướng dẫn đơn giản sau đây sẽ chỉ cho bạn cách quản lý tài khoản, chụp hình và sử dụng Instagram. Phần 1 trong 3: Cài đặt Instagram…